Skip to main content

Kto sme

Realizáciu Stratégie hospodárskeho rozvoja Južného Slovenska (Felvidéki Gazdaságfejlesztési Stratégia) preberá od októbra 2018 od Széchényi Programiroda nezisková organizácia CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. Okruh úloh Spoločnosti sa na základe Nariadenia vlády číslo 163/2018. (IX. 10.) dopĺňa o spoluprácu na realizácii cezhraničných programov na rozvoj hospodárstva. V rámci toho sa CED zúčastní na realizácii programov uskutočnených v jednotlivých susedných krajinách ako aj na čiastočnom alebo plnom výkone realizačných úloh v závislosti od výzvy.

Strategickým cieľom CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. je posilňovanie cezhraničných hospodárskych a obchodných vzťahov, zdynamizovanie spolupráce medzi Maďarskom a krajinami stredoeurópskeho regiónu. V záujme dosiahnutia tohto cieľa prevádzkuje CED svoju sieť kancelárií v Strednej Európe na území susedných krajín a v Poľsku. Stredoeurópska sieť kancelárií pozostáva z 21 zastupiteľstiev a je doplnená o 14 kancelárií prevádzkovaných v župných sídlach v rámci Maďarska, čím poskytuje úplné pokrytie v krajine a okolitých štátov.

Popri cezhraničnom rozvoji hospodárstva je dedikovanou úlohou CED odborná podpora exportnej činnosti maďarských podnikov smerujúca do stredoeurópskeho regiónu. V znamení toho portfólio služieb CED okrem iných zahŕňa zabezpečovanie prítomnosti na odborných výstavách, organizáciu stretnutí obchodníkov, fór, konferencií a kurzov, poskytovanie poradenstva v rámci Výziev, tlmočenie, zabezpečovanie aktuálnych trhových, právnych a hospodárskych informácií, respektíve poradenstva v oblasti rozvoja obchodu a rozvoja exportu, šitého na jednotlivé spoločnosti.