Ugrás a tartalomra

Kérdések-válaszok

A pályázat benyújtásakor már a pályázó tulajdonában álló ingatlan beleszámítható-e az önerőbe?

Nem, mert nem számolható el a pályázat benyújtását megelőzően felmerült költség.

A Pályázati felhívás alapján támogatható-e olyan projekt melyben a mezőgazdasági terméket (kender) dolgoznak fel építőanyag előállítása céljára, ami esetünkben kendertégla lenne.

Mivel a tégla nem mezőgazdasági végtermék (az Európai Bizottság 702/2014/EU Rendelete I. Melléklete nem tartalmazza) továbbá nem mezőgazdasági végtermék elsődleges értékesítésére irányuló tevékenység eredménye (pl. csomagolás), ezért ez a projekt ennek a pályázati felhívásnak nem felel meg.

A pályázó lehet lezárt üzleti évvel még nem rendelkező, újonnan alapított cég is?

Igen. A pályázat benyújtásakor elegendő, ha a pályázó az alapító okiratát csatolja, amellyel igazolja a cég létrejöttét. A jogosultsági feltételeknek ez esetben a pályázati felhívás 4.b), 4.c) és 4. fejezet utolsó bekezdésében felsorolt tulajdonosaival vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozással tud a pályázó eleget tenni.

A pályázó tulajdonosa lehet lezárt üzleti évvel még nem rendelkező, újonnan alapított cég is?

Igen.

A pályázó tulajdonosai között lehetnek személyi átfedések?

Igen lehetnek. (Pl. a pályázó (1) egyik üzletrészének tulajdonosa egy magyar kft., (2) a másik üzletrészének tulajdonosa egy szlovák s.r.o., (3) harmadik üzletrészének tulajdonosa pedig egy szlovák magánszemély, de ez a szlovák magánszemély lehet tulajdonosa a magyar kft-nek is és a szlovák s.r.o.-nak is.)

A pályázó tulajdonosainak adatai is felhasználhatóak (beszámíthatóak) a pályázati felhívásban szereplő 4.e) és 4.f) pontokban meghatározott jogosultsági feltételek igazolásánál?

A pályázati felhívásban rögzített feltételeknek a pályázó és annak tulajdonosai együttesen kell, hogy megfeleljenek. Ez azt jelenti, hogy a pályázó akár saját maga is teljesítheti ezeket a feltételeket, ha azonban (például 2019-es alapítású cég esetében) ezt csak a tulajdonosai adataival együttesen számítva tudja teljesíteni, akkor a 4.e) és 4.f) pontokban előírt jogosultsági feltételek esetében erre lehetősége van. A tulajdonosok (vagy valamelyik tulajdonos) illetve magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai akkor vehetőek figyelembe a 4.e) és 4.f) pontokban előírt jogosultsági feltételek teljesítésénél, ha legalább 25%-os tulajdonrészük van a pályázóban.

A pályázóban tulajdonos magyar cég tulajdonosa(i) csak magyar állampolgárok lehetnek?

A pályázó magyar résztulajdonos cégének tulajdonosaira vonatkozóan nincs korlátozás az állampolgárság tekintetében.

A pályázónak olyan felvidéki mezőgazdasági cégnek kell lennie, amelyben van egy magyarországi mezőgazdasági társtulajdonos cég?

A pályázónak olyan felvidéki (a pályázati felhívás 7. fejezetében megjelölt járásokban székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező) mezőgazdasági tevékenységet folytató cégnek kell lennie, amelyben minimum 25 %-ban van egy, a felhívás 4.b) pontja szerinti tulajdonos cég és további minimum 25 %-ban van egy, a pályázati felhívás 4.c) pontja szerinti, magyarországi tulajdonos cég. A tulajdonosok tevékenységi körére vonatkozó előírást a pályázati felhívás nem tartalmaz.

Adhat-e be pályázatot közösen egy felvidéki és egy magyarországi vállalkozás, amelyek aztán a pályázaton esetlegesen elnyert javakat közösen használhatják?

A jelen pályázati felhívásban szereplő koncepció nem biztosít lehetőséget arra, hogy több szereplő közösen pályázzon.

Amennyiben a pályázati felhívás 4. fejezet e) és f) pontjában előírt feltételeket a pályázóban 50 %-ban résztulajdonos szlovák cég teljesíti szükséges-e, hogy ugyanezeknek a feltételeknek a pályázóban résztulajdonos magyar cég is megfeleljen?

Ha a szlovák tulajdonos cég teljesíti mind a 4.e.) mind pedig a 4.f.) pontban foglalt feltételeket, akkor a magyar tulajdonos cég részéről nincs szükség ezek teljesítésére.

Beilleszthetünk-e a pályázatba 30.000 EUR értékű gépet, vagy csak 50.000.000,- Ft értékű gépet lehet megjelölni? Több gépet is felsorolhatunk a pályázatban, vagy csak egyet?

• A pályázat keretében elszámolni kívánt gépek egyedi értékének csak a minimum összege van korlátozva (egyedi értéken minimum nettó 200.000,- Ft), melyeknek maximum 50 %-ára igényelhető támogatás. Tehát a pályázót terhelő önrész valóban a nettó beszerzési érték minimum 50 %-a (valamint az ÁFA is a pályázót terheli, mert az ÁFA a jelen pályázatban szintén nem elszámolható.)

• A pályázat keretében több gépet is lehet vásárolni, azonban az elszámolható költségeknek (amennyiben csak gépeket kíván a projektben beszerezni, akkor a gépek együttes nettó beszerzési árának) el kell érniük, vagy meg kell haladniuk a nettó 100.000.000,- Ft-ot.

Gyümölcsültetvény bővítésére lehet pályázni?

Igen, amennyiben a bővítés kapcsán a pályázatban megjelölt tevékenység és a kapcsolódó költsége nem tartozik a pályázati felhívásban nem támogatható tevékenységként, vagy költségként megjelöltek közé.

Ha a pályázat benyújtását követően a pályázó tulajdonosa megvásárol és a projektcég részére nem pénzbeli hozzájárulásként (apportként) szolgáltat ingó vagy ingatlan (pl. telek) vagyontárgyat, akkor ennek a vételára elszámolható költség lesz?

Várhatóan nem lesz elszámolható költség, de az eset egyedi körülményeinek a vizsgálata szükséges.

Ha két, egymástól független vállalkozás tulajdonosai egymásnak hozzátartozói, akkor csak egyik vagy mindkét vállalkozás pályázhat?

Mindkét vállalkozás pályázhat.

Indulhat-e pályázóként olyan cég, akinek a cégbejegyzése a pályázat benyújtására előírt határidőig még nem történt meg?

Igen, indulhat, de a cégalapítás tényét igazoló társasági iratokat, valamint a cégbíróság (nyilvántartó hatóság) igazolását arról, hogy a cégbejegyzésre vonatkozó kérelem benyújtásra került csatolni kell a pályázathoz. Ilyen esetben a kiíró a pályázatok elbírálása során hiánypótlási felhívást fog kiadni, amelyben kérni fogja, hogy a pályázó igazolja, hogy időközben megtörtént bejegyzése a cégjegyzékbe.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen esetben amennyiben legkésőbb a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőn belül nem igazolja a pályázó, hogy bejegyzése a cégjegyzékbe megtörtént, akkor ez úgy minősül, hogy a pályázó nem teljesítette a pályázati felhívásban előírt jogosultsági feltételeket.

Jól értjük-e, hogy a pályázat kiírása után keletkezett költségek számolhatóak el? Tehát január 21. utáni számla már felhasználható?

A pályázati felhívás 6. és 8. pontjai szerint elszámolható a pályázati felhívás minden feltételének megfelelő, igazoltan a pályázat beadását követően keletkezett költség. Tehát nem a pályázat kiírásának napja, hanem a pályázat beadásának a napja utáni számlák fogadhatóak el.

Ki számít munkavállalónak?

Munkavállalónak számít, aki vagy a pályázónál, vagy annak tulajdonosainál munkaviszonyban áll.

Melyik üzleti évről kell benyújtanom éves beszámolót vagy jóváhagyott könyvelési zárszámadást és melyik évvel kapcsolatosan kell igazolnom a munkavállalói létszámot?

Az éves beszámolót/könyvelési zárszámadást a 2016. és 2017. üzleti évről kell csatolni, a munkavállalók éves átlagos statisztikai állományi létszámát pedig a 2017. üzleti évre vonatozóan kell igazolni.

Mezőgazdasági feldolgozásnak minősül-e a lucerna vagy más szár- és szalmafélék tömörítése (brikettálás, pellett stb.)? Elszámolható-e az ilyen eszköz és berendezés?

Igen, amennyiben a mezőgazdasági terméken végrehajtott művelet után, az eredményeként keletkező termék szintén mezőgazdasági terméknek minősül.

Mezőgazdasági tevékenység végzésére használt erőgépekre lehet pályázni?

Igen, de csak új gépekre lehet pályázni.

Milyen dokumentumokkal kell igazolni, hogy a pályázó pályázati felhívásban előírt társtulajdoni szerkezete kialakítása érdekében a tulajdonos-változás bejegyzése az illetékes cégbíróságnál folyamatban van?

A társtulajdonosok tulajdonszerzésének (taggá válásának) igazolására az illetékes cégbíróságra (nyilvántartó hatósághoz) beterjesztett dokumentációt kérjük benyújtani, valamint a cégbíróság (nyilvántartó hatóság) igazolását arról, hogy a változás(ok) bejegyzésére vonatkozó kérelem benyújtásra került.

Milyen feltétellel vásárolható a támogatásból pl. argentin vagy kínai gyártmányú gép?

A pályázati felhívás 6. pontja szerint amennyiben valamilyen eszköz, vagy az eszköz funkcióját betöltő más, hasonló eszköz sem szerezhető be valamelyik EGT tagállamból, vagy az EU tagjelölt országaiból (Albánia, Macedónia, Montenegró, Szerbia vagy Törökország), úgy a pályázó kivételesen, az eszköz pontos leírása és a piaci körülményeknek a pályázatban való bemutatása mellett tervezhet más országokból származó eszközt (vagyis megfelelően alá kell támasztania, hogy miért nem megfelelő a projekt szempontjából, ha az adott eszközt az „engedélyezett” országokból szerzi be, illetve, ha ott a szükséges paraméterekkel nem kapható ilyen eszköz, akkor ezt kell kifejtenie, igazolnia.)

Tartalmazza az elszámolható költségek köre a kivitelezés során igénybe vett műszaki ellenőr, vagy más a törvény által kötelezően előírt szakember munkadíját?

Csak a pályázati felhívás 6. pontja alatt nevesített költségek számolhatók el.

Tenyészállatok beszerzésére lehet pályázni?

Nem, ez a tevékenység nem támogatható.

Ugyanazon a székhelyen bejegyzett, de nem azonos tulajdonossal rendelkező vállalkozások pályázhatnak?

Igen.